Uw kind aanmelden

Aannamebeleid


De Damiaanschool Kerckebosch is een open katholieke basisschool, gevestigd in Zeist in de wijk Kerckebosch. De school is gevestigd in het gebouw van de  Brede School Kerckebosch. In ons gebouw is er ruimte voor 8  groepen. De kinderen op school komen overwegend uit de wijk Kerckebosch. Kinderen die hier wonen hebben voorrang op de kinderen die verder weg wonen.

De Damiaanschool Kerckebosch vindt het belangrijk dat er voldoende ruimte is in de klassen om geconcentreerd en in niveaugroepen te kunnen werken. We gaan daarom uit van een groepsgrootte van 28 leerlingen.

Hiervan kan afgeweken worden, in uitzonderlijke gevallen, tot maximaal 30 leerlingen (leerling verhuist van een andere gemeente naar ons voedingsgebied, een leerling versnelt of blijft zitten). Of een bepaalde groep uitgebreid kan worden tot het maximale aantal van 30 leerlingen wordt besproken met de intern begeleider en de betrokken leerkracht(en). De MR wordt in zo'n geval op de hoogte gebracht.

U kunt uw kind te allen tijde aanmelden. Wanneer uw kind nog geen drie jaar is spreken we van een vooraanmelding. Er wordt contact met u opgenomen als uw kind 2 jaar en 10 maanden is voor een intakegesprek met onze intern begeleider. In dit gesprek bespreken we de ontwikkeling en de eventuele ondersteuningsbehoeften van uw kind.
Indien uw kind al een andere school heeft bezocht (neveninstroom) zal het intakegesprek altijd aangevuld worden met informatie afkomstig van de vorige school.

Binnen 6 weken na het intakegesprek ontvangt u een bericht van inschrijving. Indien wij onvoldoende kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind zullen wij in overleg met u zorgdragen voor een plaatsing op een andere school.

Kinderen die 3 jaar en 10 maanden zijn kunnen 4 dagdelen komen wennen op school. U wordt hierover gebeld door de betreffende leerkracht. Leerlingen die van een andere school komen, kunnen één dag komen wennen. 

Graag ontmoeten wij u tijdens een kennismakingsgesprek en rondleiding. U kunt hiervoor een afspraak maken met de directie.

Namens het team en de directie
Damiaanschool Kerckebosch