Vertrouwenspersoon en klachtenregeling

Vertrouwenspersoon en klachtenregeling


Als kinderen behoefte hebben om met iemand te praten over zaken die direct of indirect met
school te maken hebben, kunnen zij terecht bij Meester Sietse of Juf Annet. Zij zullen met het kind in
gesprek gaan en bekijken welke mogelijkheden er zijn om het kind verder te helpen.

Klachtmelding over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:
meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 - 1113111 (lokaal tarief).

Het Sticht heeft twee onafhankelijke externe vertrouwenspersonen benoemd om u bij te staan in situaties waarin u behoefte heeft aan een klankbord of gesprekspartner. Dat kunnen situaties zijn waarin u bepaalde zorgen hebt die de school betreffen en die u al met de schoolleiding heeft besproken. Als u niet tevreden bent over de manier waarop het contact met de school verloopt, kan het moeilijk zijn om hiervoor een passende oplossing te vinden of uw klacht kenbaar te maken. De externe vertrouwenspersoon kan u hierbij begeleiden.

De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en belast met de begeleiding van de klager.
Mw. B.A. Janssen
Tel: 06-45144301
blijkejanssen@gmail.com

Dhr. A.A. Stegeman
Tel: 06-15022647
antonstegeman@live.nl

Klachtencommissie voor het onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag